JL001SmithW18JL002SmithW18JL003SmithW18JL004SmithW18JL005SmithW18JL006SmithW18JL007SmithW18JL008SmithW18JL009SmithW18JL010SmithW18JL011SmithW18JL012SmithW18JL013SmithW18JL014SmithW18JL015SmithW18JL016SmithW18JL017SmithW18JL018SmithW18JL019SmithW18JL020SmithW18